Het Project

Het project Wase Golf omhelst een gebied van zo’n 50 hectare, gelegen tussen de Reepstraat en Spoorzate in Sint-Gillis-Waas. Het nieuwe golfterrein zal bestaan uit 18-holes en wordt aangelegd in fasen. Een deel van dit gebied (20 ha) is eigendom van Ekosto nv. Het bedrijf ontgint hier de Boomse klei. Ekosto zorgt voor een duurzaam herstel van de site en draagt de terreinen vervolgens over aan Wase Golf voor de realisatie van het nieuwe golfterrein.

De Aanpak

Hoogwaardige ondoordringbare klei is schaars in Vlaanderen, tegelijkertijd vraagt de overheid om de eigen grondstoffen zorgzaam te benutten. Vanwege diverse grote projecten (dijkwerken, infrastructurele werken, milieuherstel, afdekken stortplaatsen) is er terug meer vraag naar Boomse klei. De nog aanwezige klei op de Ekosto-site wordt in een breder kader ontgonnen. De resterende kleiontginning is opgedeeld in 4 fases. Fase 1 en 2 zijn zo goed als klaar en fase 3 is grotendeels ontgonnen. Fase 4, aanpalend aan de huidige kleiputten, omvat zo’n 9 hectare nog te ontginnen gronden. Ook fase 4 verandert niets aan de huidige activiteiten en zal geen bijkomende hinder veroorzaken.

Historiek

Sinds de jaren negentig is Ekosto nv actief op de site. Het bedrijf ontginde de aanwezige klei voornamelijk om te benutten op de site van ArcelorMittal Belgium in Gent. In de stortplaats werden niet-gevaarlijke afvalstoffen geborgen die afkomstig zijn van de Gentse site van Arcelor Mittal Belgium. Met het beperkte aanbod aan beschikbare materialen zou het nog minstens 50 tot 100 jaar duren voor het terrein volledig zou zijn benut. Om het positieve initiatief van golfrecreatie te ondersteunen, werkte Ekosto een evenwichtige en duurzame oplossing uit die de terreinen veel sneller beschikbaar zal maken.

Een al bestaande kleiput op het terrein. Na opvulling wordt deze afgedekt met een dikke laag teelaarde.

Een tekening van de voorlopige indeling van het nieuwe golfterrein met 18 holes. Hierin is de site van Ekosto al opgenomen.

Het Herstel

Voor het versnelde herstel van de site worden de kleiputten opgevuld met grond die meer beschikbaar is. Deze is afkomstig van grondreiniging, bodemsanering en ontwateren van bagger- en ruimingsspecie. Het gaat om van oorsprong minerale materialen die geurloos zijn. De opslag van deze aarde wordt gedaan volgens de strengste Vlarem eisen. De opgevulde ruimte wordt tot slot afgedekt met een dikke laag teelaarde voor de aanplanting van streekeigen groen. Zo kan het terrein na 15 jaar worden opengesteld voor recreatie (golf- en natuurbeleving).

Wase Golf

De eerste fase voor Wase Golf is het opstarten van de golfschool, het aanleggen van een oefenterrein (driving range) en een 6-holes golfbaan onder leiding van de bekende golfarchitect Bruno Steensels. De school komt in de oude paardenstallen van de voormalige steenbakkerij. Het doel is om tegen het einde van dit jaar het gebouw in gebruik te nemen als clubhuis voor de golfliefhebber. In de loop van 2016 zou dan het eerste balletje geslagen kunnen worden op de driving range. Na overdracht van de terreinen van Ekosto zal er een 18-holes golfbaan worden aangelegd, geschikt voor officiële kampioenschappen! Vanuit de initiatiefnemers bestaat tevens het engagement om de golf aan te leggen als eco-golfterrein. Er zullen streekgebonden boom- en struiksoorten gebruikt worden en in de vrije groenzones en de waterpartijen zal spontane vestiging van vegetatie toegelaten worden.

Meer informatie

Wenst u meer informatie of heeft u dringende vragen dan kan u terecht bij uw vaste contactpersoon Chris David. Hij is bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 9 en 16 uur op het telefoonnummer: 0475 41 76 91 of op het emailadres: david.chris@ekosto.be

Aanvraag kleigrond

Nieuws